Jedyne źródło informacji!

W dniu 29 stycznia 2013 r. na XXIV sesji Rady Miejskiej w Maszewie radni większością głosów podjęli uchwałę budżetową Gminy Maszewo na rok 2013 oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Maszewo na lata 2013- 2025.

Pierwotny projekt budżetu odrzucony został przez radnych na sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 r. O przyczynach jego nieuchwalenia pisaliśmy w artykule „Budżet nieuchwalony”, opublikowanym w dniu 30 grudnia 2012 r. W styczniu radni dwukrotnie spotkali się na wspólnych posiedzeniach w celu wypracowania takich rozwiązań, które uchroniłyby Gminę Maszewo przed nadmiernym zadłużaniem się w celu pokrycia powstałego deficytu. Radni klubu radnych „Projekt Gmina” oraz radny niezależny nie godzili się bowiem na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu gminy bez próby znalezienia innych rozwiązań pozwalających na ograniczenie jego kwoty. W toku podjętych rozmów zdołano ograniczyć wielkość kredytu, który zostanie zaciągnięty na pokrycie deficytu gminy o kwotę blisko 670 tys. Dodatkowo kwotę 100 tys. złotych wpisano do rezerwy budżetowej. Zmniejszenia wydatków dokonano w jednostkach organizacyjnych gminy, w wydatkach rzeczowych, głównie w działach administracji. Na etapie prowadzonych rozmów w zakresie zmniejszenia wydatków budżetu radni w ogóle nie brali pod uwagę możliwości zmniejszenia wydatków osobowych. Jeżeli kiedykolwiek przekazywane były informacje, że zmniejszeniu bądź opóźnieniu miały ulec pensje pracownicze, to były to oczywiście informacje zmyślone i nieprawdziwe. 500 tys. złotych zaoszczędzono na planowanej w 2013 r. inwestycji budowy ronda u zbiegu ulic Stargardzkiej, Nowogardzkiej i Polnej w Maszewie. Inwestycja ta ma zostać w całości sfinansowana z środków wojewódzkich.

W konsekwencji na XXIV sesji Rady Miejskiej w Maszewie radni zgodzili się na zaciągnięcie kredytu, jednakże częścią tego kredytu sfinansowana zostanie inna bardzo ważna inwestycja jaką jest budowa drogi na odcinku od ul. Nowogardzkiej do rejonu zakładu „Welet”. Tym samym pozwoli to na odciążenie ruchu ciężkich pojazdów przy ul. Polnej i w zamyśle radnych zainicjuje proces powstawania nowych zakładów pracy na przygotowanych do tego celu, znajdujących się tam terenach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że część kosztów tej inwestycji, po realizacji zadania zostanie zwrócona w ramach dotacji.

Z pewnością zaoszczędzona kwota nie jest kwotą zbyt wygórowaną, ale jak na skromny budżet Gminy Maszewo nie jest też kwotą małą. Radni, którzy na ostatniej sesji zgodzili się na uchwalenie budżetu kierowali się również interesami wierzycieli gminy i różnych organizacji i instytucji, które bez jego uchwalenia nie mogły realizować swoich zadań, jak np. TPD w Darżu.

Zaistniała sytuacja dobitnie wskazuje, że organ wykonawczy gminy nie może ukrywać niektórych niewygodnych spraw przed radnymi, gdyż szkodzi to tylko mieszkańcom i wzbudza niepotrzebne, negatywne emocje. Radni klubu radnych „Projekt Gmina” i radny niezależny nie obawiają się podejmowania trudnych decyzji, jak miało to miejsce w tym przypadku, poprzez wcześniejsze nieuchwalenie budżetu, gdyż tylko dialogiem i przemyślanymi decyzjami można ograniczyć nadmierne zadłużanie się gminy, celem pokrycia powstałego deficytu. Zupełnie bowiem inną sytuacją jest zaciąganie kredytów na konkretne, służące społeczeństwu inwestycje.