Jedyne źródło informacji!

wiatrowska„Chcieć to móc - ograniczenia w sukcesach nie istnieją, jeśli wiesz czego chcesz”.

 

 

Kinga Wiatrowska z Maszewa ukończyła 24 maja 2013 r. naukę w anglojęzycznym United World College w Maastricht, w Królestwie Niderlandów (Holandia) przystępując do egzaminu International Baccalaureate (międzynarodowa matura). Planuje studia anglojęzyczne na kierunkach licencjackich: ekonomia - International Business (biznes międzynarodowy) i równolegle filologii angielskiej oraz w przyszłości studiach magisterskich International Business (biznes międzynarodowy)/International Law (prawo międzynarodowe) oraz studiach podyplomowych Master of Business Administration (studia menedżerskie z zarządzania biznesem).  
W dniu 06.07.2013 r. International Baccalaureate Organisation z Genewy opublikowała wyniki anglojęzycznej matury międzynarodowej. Kinga Wiatrowska zdała maturę międzynarodową w języku angielskim ze średnią ocen 5.00 ze zdawanych przedmiotów.                         
Kinga jest w wieku 17 i pół roku i jest najmłodszą w gminie Maszewo i w powiecie goleniowskim abiturientką szkoły międzynarodowej i międzynarodową maturzystką. Gratulujemy!
Wywiad z Kingą Wiatrowską o jej pobycie w Holandii, szkole United World College, nauce w środowisku międzynarodowym oraz maturze międzynarodowej:

 

 

 

- Opowiedz nam o Twoim pobycie w Holandii:
Kinga: Do Holandii wyjechałam razem z bratem Karolem i tatą, który jest oficerem Wojska Polskiego i w latach 2009-2012 pełnił służbę w Dowództwie Sił Połączonych NATO w Holandii. W trakcie tego pobytu razem z bratem uczyliśmy się w angielskojęzycznej szkole United World College w Maastricht. W trakcie pobytu ukończyłam naukę w Gimnazjum i rozpoczęłam w 2-letnim liceum, w którym nauka kończy się międzynarodową maturą. Po powrocie taty do Polski, w roku szkolnym 2012/2013 zostałam sama w Holandii w celu ukończenia nauki w United World College i zdania międzynarodowej matury - International Baccalaureate. Musiałam łączyć naukę z pobytem w państwie oddalonym od domu rodzinnego o 900 kilometrów. Codziennie oprócz nauki miałam dodatkowe obowiązki związane ze szkołą, wypełnieniem kryteriów dopuszczających do matury oraz życiem codziennym w Holandii. Musiałam funkcjonować w obcym państwie, będąc osobą niepełnoletnią i współpracować z wieloma holenderskimi instytucjami. Dokonywałam dorosłych wyborów oraz podejmowałam odpowiedzialne decyzje.


- Czy możesz nam przybliżyć swoją szkołę United World College w Maastricht:
K: United World Colleges (UWC) są siecią 12 międzynarodowych szkół na potrzeby międzynarodowej nauki dla ponad 140 państw na świecie według tego samego programu nauczania. Uczniowie przechodzą selekcję dokonywaną przez Narodowe Komitety UWC, które decydują o wyborze kandydata i udzieleniu mu stypendium. Również przyjmowani są indywidualni uczniowie spoza systemu selekcji stypendialnej, po indywidualnym opłaceniu czesnego za naukę.
Do tej pory funkcjonuje 12 United World Colleges w następujących państwach: Kanadzie, Hong Kongu, Indiach, Włoszech, Norwegii, Singapurze, Suazi, USA, Wielkiej Brytanii, Kostaryce, Bośni i Hercegowinie oraz Holandii. Sieć szkół UWC może poszczycić się tym, że posiada ponad 50.000 absolwentów z ponad 181 państw świata.
Międzynarodowa organizacja UWC funkcjonuje w oparciu o brytyjską fundację UWC i realizuje naukę na podstawie ujednoliconego programu Cambridge przygotowującego do egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez International Baccalaureate Organisation w Genewie.
Filozofia szkolna oparta jest o myśl laureata Nagrody Nobla Lestera.B. Pearsona: “Nie może być pokoju bez wzajemnego zrozumienia siebie i nie może być pokoju bez wzajemnego poznania się”.
Misja Szkolna: UWC sprawia, że edukacja jednoczy ludzi, narody i kultury dla pokoju i zrównoważonej przyszłości.
Nauczane wartości: UWC jest przekonane, że ​​do osiągnięcia pokoju i zrównoważonego rozwoju w przyszłości promowane powinny być wartości, które mają dla nich kluczowe znaczenie: międzynarodowe i międzykulturowe zrozumienie, dostrzeganie różnic, osobista odpowiedzialność i uczciwość, wzajemna odpowiedzialność i szacunek, współczucie i współpraca, poszanowanie środowiska naturalnego, poczucie idealizmu, osobiste wyzwanie i działanie oraz osobisty przykład.


- Na czym polega Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate - IB):
K: IB Diploma Programme to dwuletni cykl kształcenia przeznaczony dla młodzieży w wieku powyżej 16 lat, realizowany przez dwa ostatnie lata szkoły ponadgimnazjalnej. Kurs ma charakter przeduniwersytecki, kończy się egzaminami przygotowującymi uczniów do podjęcia nauki na różnych uczelniach całego świata. Wyniki oceniane są przez egzaminatorów spoza szkoły. Program IB jest realizowany w całości w języku angielskim. Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup: język ojczysty/ kurs literatury w języku angielskim, j.angielski lub inny język obcy nowożytny, nauki społeczne, nauki eksperymentalne, matematyka i informatyka, przedmioty artystyczne.

Przyszły maturzysta musi wybrać na egzamin pisemny trzy przedmioty na wyższym i trzy na niższym poziomie nauczania. Dodatkowo zdaje egzaminy ustne. Oprócz tego uczeń musi zaliczyć przedmiot Theory of Knowledge - teoria wiedzy (około 100 godzin), na którym uczniowie badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia (związany z filozofią nauczania) oraz przepracować 150 godz. na rzecz społeczeństwa w każdym roku nauki (fundacje, ośrodki opiekuńcze, instytucje kulturalne, organizacje sportowe i wiele innych). Ostatnim wymogiem realizacji tego programu jest napisanie przez ucznia samodzielnej pracy badawczej (Extended Essay). Uczniowie pod kierunkiem promotora wybierają samodzielnie przedmiot i temat swojej pracy, który powinien być dla nich inspiracją i zachętą do twórczych poszukiwań, być bodźcem wyzwalającym pasję badawczą. Długość pracy nie powinna przekraczać 4000 słów.
Program matury międzynarodowej to również poznawanie literatury i kultury rodzimej uczniów, zbliżenie do społeczności lokalnej poprzez aktywny udział w różnych formach aktywności społecznej, zgodnie z ich zainteresowaniami i indywidualnymi potrzebami.
Nauka w programie IB wymaga od uczniów oprócz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego również systematyczności, dobrego zarządzania czasem i zapału do odkrywania otaczającego ich świata.
Ocena egzaminacyjna na maturze za każdy przedmiot maturalny wybrany na początku przystąpienia do programu wyrażona jest w skali: 1 (najniższa) do 7 (najwyższa). Maksymalna suma punktów, jaką każdy uczeń może zdobyć za sześć wybranych przedmiotów, wynosi 42. Dodatkowe 3 punkty uczeń może uzyskać za napisanie samodzielnej pracy badawczej (Extended Essay) oraz za zaliczenie przedmiotu TOK/teoria wiedzy. Uczeń może uzyskać więc maksymalnie 45 punktów. Aby uzyskać Dyplom Międzynarodowej Matury uczeń zobowiązany jest uzyskać minimum 24 punkty (z 45-ciu możliwych).
Z wynikami egzaminu maturalnego uczniowie zapoznają się w pierwszej dekadzie lipca.


- Na czym polega program CAS:
K: Creativity, action, service (CAS) – Kreatywność, Aktywność, Pomoc ukierunkowuje uczniów na zajęcie odpowiedniej postawy społecznej polegającej na współdziałaniu w różnych obszarach społecznych opartych na współpracy: kreatywności, aktywności i pomocy. Każdy uczeń musi przepracować 150 godz. na rzecz społeczeństwa w każdym roku nauki (fundacje, ośrodki opiekuńcze, instytucje kulturalne, organizacje sportowe i wiele innych). Przedmiot promuje aktywny i zdrowy styl życia poprzez aktywność fizyczną oraz funkcjonowanie dla społeczeństwa – postawa pro społeczna. Ponadto poprzez własny rozwój pozwala odnaleźć wartości społeczne i dostrzec potrzeby innych ludzi oraz wyzwolić swoją energię dla zabezpieczenia potrzeb innych ludzi. Program ten jest obowiązkowy dla każdego ucznia i jego celem jest indywidualny rozwój ucznia, zachęcanie do rozwijania osobistych umiejętności i zainteresowań, umacnianie ducha odkrywania i poszukiwania. CAS to również rozwijanie wrażliwości społecznej wśród uczniów, w tym propagowanie idei wolontariatu.


- Ilu absolwentów było w tym roku szkolnym w Twojej szkole UWC w Maastricht?
K: W tym roku naukę kończyło 81 uczniów z 49 państw świata i reprezentowaliśmy wszystkie kontynenty. Pozostały nam bliskie kontakty przyjacielskie i wspaniałe wspomnienia ze wspólnego pobytu w Holandii oraz posługiwania się jednym wspólnym językiem angielskim, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, religię, tradycję, kulturę i pochodzenie. Wybieramy uczelnie wyższe rozsiane po całym świecie i myślę, że długo będziemy utrzymywać ze sobą kontakt i odwiedząć się wspólnie, a kto wie może jeszcze w przyszłości współpracować w tych samych firmach, instytucjach i organizacjach o zasięgu europejskim i światowym.


- Czy możesz nam powiedzieć, kto ze znanych osób jest absolwentem UWC:

K: Znani absolwenci:
Willem-Alexander, Król Holandii, Pavlos, Koronowany Książę Grecji, Książę, Danii, Lene Feltman Espersen, były minister Spraw Zagranicznych Danii Howard Newby, Vice-Chancellor University of Liverpool Ian Khama, Prezydent Botswany Karen Mok, piosenkarka i aktorka Hong-Kongu Zenani i Zindzi Mandela Akihiko Hoshide, japoński astronauta Julie Payette, kanadyjski astronauta i inne osoby zajmujące znaczące stanowiska w polityce i rządach, biznesie, sztuce, środowiskach akademickich i w różnych światowych instytucjach.
Status Przewodniczącego UWC posiadali Lord Mountbatten (1967-1978), książę Karol (1978 - 1995), Jej Wysokość Królowa Jordanii Noor (1995 - obecnie). Były prezydent RPA Nelson Mandela został honorowym przewodniczącym UWC od 1999 roku.


- Języki obce nie są dla Ciebie obce:
K: Posiadam certyfikat języka angielskiego - Certificate Advanced English (CAE) University of Cambridge i certyfikat języka niemieckiego - Deutsche Zertifikat (DZ) z Goethe-Institut według klasyfikacji Rady Europy. Obecnie oczekuję na wynik czerwcowego egzaminu z języka angielskiego, na jeszcze wyższym poziomie (English Proficiency Certificate, University of Cambridge). 


- Jakie są Twoje plany na przyszłość:
K: studia anglojęzyczne na kierunkach licencjackich: ekonomia - International Business (biznes międzynarodowy) i równolegle filologii angielskiej oraz w przyszłości na studiach magisterskich International Business (biznes międzynarodowy)/International Law (prawo międzynarodowe) oraz studiach podyplomowych Master of Business Administration (studia menedżerskie z zarządzania biznesem). W przyszłości chcę pracować w instytucjach międzynarodowych poza granicami Polski. Jestem szczęśliwą osobą, która realizuje swoje marzenia i tego życzę wszystkim młodym mieszkańcom Maszewa i powiatu goleniowskiego.